RODO

Klauzula informacyjna

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

a). Administratorem Państwa danych osobowych jest :

Stowarzyszenie Morsy Konin, ul. Torowa 4, 62-510 Konin.

b). Cele przetwarzania danych osobowych

przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą].

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia w poczet członków SMK i wypełniania czynności z tym związanych przesłania powiadomień i informacji o działalności  stowarzyszenia, organizowanych przez  stowarzyszenie imprez związanych z kąpielą oraz spraw dotyczących stowarzyszenia.

c). Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d). Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

e). Uprawnienia przysługujące osobom, którzy powierzyli dane osobowe

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W celu ułatwienia Państwu wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z Administratorem, w szczególności kierowanie korespondencji na adres: sekretarz@morsykonin.pl

Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu w/w żądań, Administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f). Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

g). Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym RODO oraz regulacjami wewnętrznymi – aby zapewnić środki dla ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.